Viktig informasjon!

Aalborg 2017-10-28

Information från ledningsgruppen i Nordisk Seglats

Ang: Nordisk Seglats

Vi vill härmed informera om att det idag beslutats att Nordisk Seglats tillsvidare läggs i dvala.

  • Antalet fartyg som anmäler sig till och genomför seglatsen är inte tillräckligt för att rättfärdiga de resursanspråk som Nordisk Seglats kräver av värdhamnarna.
  • Den personal som krävs i ledningsgruppen för att genomföra seglatsen saknas.
  • Det är vår enhälliga uppfattning att det engagemang och intresse som borde kunna förväntas från fartyg och föreningar, med få undantag, inte längre existerar i tillräcklig utsträckning.

Ledningsgruppen är enhällig i att genomförandet av ett undermåligt arrangemang inte gagnar någon inblandad part. Vi är samstämmiga i att detta är rätt beslut under nuvarande omständigheter. Då värdhamnar för 2018 i Norge och Danmark (Stavern och Helsingör) redan påbörjat planering, som möjligen omfattar aktiviteter där Nordisk Seglats flotta skulle utgöra en del, uppmanar vi till att om möjligt förlägga besök i dessa hamnar vid de tidpunkter som Nordisk Seglats skulle varit där. Information om eventuella evenemang kommer att delges så snart sådan information är tillgänglig.
Denna information kommer att mailas ut, samt anslås på Nordisk Seglats’ hemsida (www.nordisksejlads.org/www.nordiskseglats.org/www.nordiskseilas.org), facebookprofil (Nordisk Seilas Seglats Sejlads) och  nstagramprofil (nordiskseilassejladsseglats).
Eventuella frågor och tankar kring detta beslut ombedes ni maila till mig, som ordförande i bledningsgruppen, eller ta upp det med de nationella representanterna från Norge/Danmark/Sverige.

Min mailadress är: petersv68@icloud.com

Med Vänliga hälsningar,
På ledningsgruppens vägnar
Peter Svan
Ordförande
Ledningsgruppen för Nordisk Seglats